Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
Veronika Lonská se sídlem Býšť 213, 533 22 identifikační číslo: 01445774 se spisovou
značkou 360604 - Městský úřad Holice pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line
obchodu umístěného na internetové adrese www.ladybio.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Veronika
Lonská, se sídlem Býšť 213, 533 22, IČ 01445774 a spisovou značkou 360604 -
Městský úřad Holice (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce umístěné na internetové adrese www.ladybio.cz (dále jen „webová stránka“), a
to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Prodej služeb probíhá i prostřednictvím rezervačního systému Reservanto. 


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží nebo služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží a služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží a služeb též bez
registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do
jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží a služeb a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky. Pro ostatní země doručení platí speciální
cena, uvedená na webu.
3.4. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží a službách (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu), služby jsou rezervovány prostřednictvím rezervačního systému Reservanto.
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

● v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
● pokud objednává zboží v českých korunách, pak bezhotovostně převodem
na účet prodávajícího č. 2210488007/5500, vedený u společnosti Raiffeisen
Bank (dále jen „účet prodávajícího“); pokud objednává zboží v eurech, pak
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 1091450/2060, IBAN
CZ2120600000000001091450, SWIFT CITFCZPPXXX, vedený u společnosti
Citfin, spořitelní družstvo;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od
uzavření kupní smlouvy. V případě, že nedojde k zaplacení objednávky, objednávka
prodávajícím stornována a považována za stornovanou ze strany kupujícího.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny
zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá
rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a
z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové
nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní
obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží
nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od
kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či
na adresu elektronické pošty prodávajícího ladybio@ladybio.cz.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou
tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na
účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení

od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení. V případě nepřevzetí
zásilky je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím pokutu 300 Kč jako
kompenzaci za náklady vzniklé při vyřízení a expedici zboží.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z
odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.
7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém
trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit
právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží
nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží
použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající
zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si
zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně,
neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou
kupující nemůže vadné zboží užívat.
7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení
zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to
z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v
potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve
smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě,
která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující
právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k
provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem
na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo
místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy
kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k
provedení opravy.
7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména
osobně na adrese Horova 1767/26, Hradec Králové či
prostřednictví el. pošty na adrese ladybio@ladybio.cz.
7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez
souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná.
7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující
požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem
k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží,
může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může
odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na
bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu
součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně
užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V
takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li
kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad,
na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou
slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající
nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit,

jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že
by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů
účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do
jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná,
pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy ladybio@ladybio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající
na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20
869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.
2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se
zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ
COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o
některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo
kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR
související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních
sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí
věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují
ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě
neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy (Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Horova 1767/26, Hradec
Králové, adresa elektronické pošty ladybio@ladybio.cz.

V Hradci Králové dne 22.7.2020